thelyricsearch.com LYRIC

25 band


Tamin & A-del
گروه 25بـنـد کــار خـودشـو در بـهـمـن مـاه ۱۳۸۸ بـا آهـنـگ و ویـدئـوی وقـت پــرواز شـروع کـرد و تـا امــروز
تـونـسـتـه ۸ مــوزیــک و ۶ ویــدئــو برای عـزیزان علاقـمـنـدان مـنـتشـر کـنــه
تـامـیـن و عــا‌دل‌ در مـشــهـد مـتــولـد شــدنـد و فـعــالیت خــودشــون رو در هـمــان جـا آغـاز کــردن

و بـعــد از آشـنــائـی بــا هـم تــصـمــیــم بـه تــشــکـیــل ۲۵بـنــد گـرفـتــنـد