thelyricsearch.com LYRIC

ROYA
Tohi


خوش میگذره بغلت حتما
رویا
خوش میگذره بغلت حتما
نفسام به نفست بندن
تو سرمای سخت زندگی وقتی سردت بود بغلت کردم
رویا
بغلت کردم
رویا
بغلت کردم
با تو خوبه دنیام
رویا
بغلت کردم
رویا
بغلت کردم
با تو تو آسمونام
بغلت کردم
انگار همه عمرم همش حس تو با من بود
هر نفسم فقط واسه به تو رسیدن بود
با تو کمبود کم بود
خوش میگذشت هر روز هر روز
عاشق تر از روز قبلی انگار تو لیلی من مجنون بدجور
جات تو دلم محکمتر شده ، مسیرامون بلند تر شده
سیاهیا از بین رفتن ، نقاشیمون دیگه پُر رنگ تر شده
رویا
رویا
با تو خوبه دنیا
رویا
بغلت کردم
رویا
بغلت کردم
با تو تو آسمونام
چشماتو ببند آره ما تو رویاییم
از ته دل بخند دیگه دور از دنیاییم
چشامون با تو سو گرفت
صدامون با تو جون گرفت
رگامون با تو خون گرفت
شبامون با تو نور گرفت
رویامونو با هم ساختیم
باهم بردیم باختیم
زندگی بالا پایین داشت و ما از خوبیاش گلچین ساختیم
رویا
رویا
با تو خوبه دنیا
رویا
بغلت کردم
رویا
بغلت کردم
با تو تو آسمونام
رویا
زندگی رویایی
دنیاتمو دنیامی
دنیاتمو دنیامی
زندگی رویایی
دنیاتمو دنیامی
یه مسیر تا آخرش
از میون دو راهی
زندگی رویایی
دنیاتمو دنیامی
یه مسیر تا آخرش
از میون دو راهی
رویا
ساده مثل حرفامی
یه رنگ مثل دریایی
رویا
بغلت کردم
رویا
بغلت کردم
با تو خوبه دنیا
رویا
بغلت کردم
رویا
بغلت کردم
با تو تو آسمونام
رویا
Edit By: Mahdi Sadafi17


TOHI