thelyricsearch.com LYRIC

SOUND OF UNITY
Yas


TECH N9NE: When I look at the world I am thinking about-وقتی دنیا رو نگاه می کنم، همش به این فکر می کنم که
Most people don't wanna know the power of togetherness-بیشتر مردم نمی خوان بدونن، قدرت با هم بودن رو
But I still think that real music can settle this-ولی می دونم که موسیقی واقعی می تونه این مشکل رو حل بکنه
And good people, not evil teaching the little ones-و آدم های خوب نه اهریمن هایی که به کوچیکترا
How to be devilish-یاد می دن که چجوری شیطونی کنن
Thank God I'm livin, ain't odd I'm driven-خدا رو شکر که من زنده ام، عجیب نیست – آخه من رانندم
Fake frauds, y'all pitching flaws-آدمای تقلبی، که هی می سازن نقص هایی
With the music we kill hate-با موسیقی می کشیم تنفر رو
Then we design applause,-بعد طراحی می کنیم زمینه تشویق رو
Everybody could mend the gap-همه می تونن جاهای خالی رو پر بکنن
Just take a look at TECH N9NE & YAS-فقط یه نگا کن به تک ناین و یاس

I know it's possible, saw thru my optical-میدونم می شه، خودم با چشام دیدم

That we headed for better, when I can rock a show-که ما تو راه یه جای بهتریم، وقتی که من می تونم کنسرتم رو غوغا بکنم

With YAS, I know it's God who pushed him-با یاس، می دونم که خدا اونو هلش داده

And I know that all of us are different-و می دونم که ما همه از هم مختلفی

But mother was a Christian, on a mission-ولی مادر مسیحی بود و توی یه ماموریت

Cause that Christian married a Muslim-چون اون مادر با یه مسلمون ازدواج کرد

YAS - (): Me-من

With you till the end-کنار تو تا ابد

I'll continue on this path-این مسیر رو ادامه می دم

Till the end of time (world)-بدون تا آخر دنیا

I'm (I'll be) right by your side-من همراهتم

With a heart,-با یه قلب

Filled with bitter truths-پر از حقیقت های تلخ
I'll continue on this path-این مسیر رو ادامه میدم
Till the end of time (world)-بدون تا آخر دنیا
I'm with you till my end (death)-من همراهتم تا پای مرگ
YAS: This world is like a car - with wheels each turning their own way-دنیا مثل ماشینه که هر چرخش داره یه طرف می ره
The only thing you see - is the world going to hell-و تنها اتفاق اینه که تو داری می بینی که دنیا داره به درک می ره
My ears are filled with your words-گوش من شده پر از حرفاتون
"TECH N9NE" My words are louder with you -" تِک ناین" صدای من شده بلند تر با تو
(if only) A politician with a bomb -ای کاش دولتمرد با بم
Gave his place to a gifted artist ...-جاش رو می داد به هنرمند با ذوق
And now it's time for me and you -ولی حالا وقتشه من و تو
To use our new words and help-با کلمات جدید کمک کنیم
To prevent (becoming) a cancerous world-قبل از اینکه برسه به تلفات و سرطان زمین
Countries trying to lower each other's flags-کشور ها می خوان که پرچم همدیگه رو ببرن پایین
While we, the people, all have one goal at heart-با اینکه ما آدم ها فقط از ته دلمون یه هدف داریم
Peaceeee!-صُلح
I know that you and I have the same intentions-اینو می دونم که تو هم هم نیتی
Like me, you are looking everywhere for safety-تو هم مثل من فقط در به در به دنبال امنیتی
Words mean -- Just one more time!-کلمه یعنی یک بار دیگه
You and I repeating -من و تو و تکرار اینکه
Our world is in the need for: دنیای ما نیازمند به
* "Good Words", "Good Thoughts" & "Good Deeds"رفتار و گفتار و پندار نیکه
YAS - (): Me-من
With you till the end-کنار تو تا ابد
I'll continue on this path-این مسیر رو ادامه می دم
Till the end of time (world)-بدون تا آخر دنیا
I'm (I'll be) right at your side-من همراهتم
With a heart,-با یه قلب
Filled with bitter truths-پر از حقیقت های تلخ
I'll continue on this path-این مسیر رو ادامه میدم
Till the end of time (world)-بدون تا آخر دنیا
I'm with you till my end (death)-من همراهتم تا پای مرگ
TECH N9NE: That's why most people love my dark side-برای همینه که همه از روی تاریک من خوششون میاد
Cause evil is ruling and that should not be archived-چون اهریمن داره بر ما حکم می کنه و این درست نیست
Take a look at our lives, all of us bein apart lies-یه نگاهی به زندگی ما کن، همه مون قسمتی دروغیم
Hard cries, from our eyes, so we start ties-گریه های سخت، از چشمای ما، اون وقته که رابطه ها رو می سازیم
Iran to Missouri, we're calming the fury-از ایران تا می سوری، ما خشم ها رو می نشونیم
Aaron in this surely keeping it real honest and purely،-توی حرفامون هستیم صادق و پاک "آرون " مثل
It's hope, the name of Iran and Missouri-ایمانه اسم این ایران و میزوری
You know we are the awake (conscious) characters of this story-اینو می دونی ما کاراکتر های بیدار قصّه ایم
Any wall or dam against us - together we'll tear it down-روبرومون دیگه هر چی سد و دیواره می کوبیم
Even if our sleep takes a rest, we will still stay awake and alert-حتی اگه خوابمون بخوابه باز ما بیدار می مونیم
-This is an open path - just this once come feel the buzz-اینه یک راه باز تا بگیری یک بار فاز
With the movement from the mouth and the wordsComing out of TECH N9NE & YAS-با کلمات و حرکات لب تک ناین و یاس
YAS - ():
Me
With you till the end
I'll continue on this path
Till the end of time (world)
I'm (I'll be) right at your side
With a heart, Filled with the bitter truth
I'll continue on this path
Till the end of time (world)
I'm with you till my end (death)
TECH N9NE - (in Farsi)
ManKenare to ta abad
In masir ro edame midam
Bedoon ta akhare donya
Man hamrahtam
Ba ye ghalb


YAS

YAS (Persian: یاس) is an Iranian artist in rap music. For the Electro duo please see "Y.A.S." .

Born In 1982 – Tehran, YAS first began to listen to rap music at the age of 16, when his father would return from his business trips in Germany and bring him the latest Tupac CD and other hip hop music. After the sudden and untimely death of his father, YAS was faced with the responsibility of becoming the primary care taker of his household. With ... Read More