thelyricsearch.com LYRIC

YAKH
Zedbazi


جوجه ها رو نشمُردم
زاخار پاییز نیست
سختیا رو رد کردن
ترقی آسون نیست
روشن فکرا افسرده ان
غر میزنن یه ریز
آخرشم گوه خوردن
یکم یخ برام بریز

وقتی استارت زدیم این جاده رو ساختن
پُرِ پیچه خم بود ، پُرِ دزد و راهزن
منت نميذارم فقط خواستم
بدونن کی این جاده رو سیف کرد و صاف کرد
شاید بهترین سالامو سوزوندم
ولی صدا زیر زمین رفت بالا تو سکوتم
ویلسون آدم جاهایِ سخته
که خاکشو خورده و دادگاهشو رفته
میبُردنم تو امنیتِ ملی
تو رو نگرفتن چون یه شخصیتِ چرتی
اما حالا توی وضعیت فعلی
من تبریک دارم و تو تسلیت هری
پدر رپ بودی و پیچیدی در رفتی
واینسادی پاش پدری نکردی
هیچی نبودی الانم کسی نیستی و بس
بچتو بزرگ کردیم شده چیزی که هست

جوجه ها رو نشمُردم
زاخار پاییز نیست
پله ها رو رد کردم
ترقی آسون نیست
این انتلکا افسرده ان
غُر میزنن یه ریز
آخرش هم بد سوختن
یکم یخ روشون بریز

شروع کردیم کل داستانو ما
پس دیگه رخ نگیر جلوم کاسپاروف خان
میام توی این بازی من با چهارتا استاد
آره یه گره ای بود و تهش کار راه افتاد
فاز خیری میان همش دروغه تهش هم
اینا رپرن یا فعالِ حقوق بشر
اگه خدافظی هم کنی سریع به جات
باید بیاد رپ کنه مسیح علینژاد

نه نمیخوام بزنم به دخلت لطمه
ولی اجرا گذاشتی یا که مجلس ختمه؟
سوبرا جمع شدن باز دور تا دور
زد اومد تعطیل کنین فورس ماژور
برفاوور بسه دیگه نق زدن
ول نمیکنن تا همه رو دق ندن
میگن رپ فقط اعتراضه روشونو برم من
اوضاع خوب شه که باید دوکونو ببندن

دویدم دویدم روبانو بریدم
گستاخ و پُر رو آدم گوهیم
کت باز راه میرم یه نمه اُریبم
جلو دهنتو بگیر انگار کوویدم
ماها رُلامونو قبلا چاقیدیم
شاخا رو شکوندیم عاجارو ساییدیم
عشق است دادا استیلو که دیدی (عشق است)
پوستشو کندیم هستشو جوییدیم

تو نه شری نه شاگرد اول
نه تنبل بودی و نه اهلِ دفتر
الان مبصر شدی گیر میدی عمدا
یه جا بچگیت دستکاری شدی حتما
(یخ كو؟)
تو این فرصت طلایی
نه داداش یه قرون تهِ جیب نداری (درسته)
زاخار واگن و اشتباه سواری
پس گوه نخور اگه اشتها نداری

جوجه ها رو نشمُردم
زاخار پاییز نیست
سختیا رو رد کردن
ترقی آسون نیست
روشن فکرا افسرده ان
غر میزنن یه ریز
آخرشم گوه خوردن
یکم یخ برام بریز

شهر داره میره زیرِ سایه
سفینمون اومد
بیاد جلو هرکی داره آره
ندیدم تو شهر
کار زدِ زاخار عیب نداره،نداره
کار زدِ زاخار عیب نداره
کار خودمونه عیب نداره
این شاخ الکیا هم واسه غیبت آره

جوجه هارو نشمُردم
سختیارو رد کردن
روشن فکرا افسردن
آخرشم گوه خوردن

دوست دارم وقتی بورس میره بالا (شل كن)
بد اخلاقم لوس میشه حالا
لخت میشه میگه موسیو ووالا
ولی وقت ندارم بیار جوسمو بابا
کس خار توی لش بازی منم
خوش برخورد اما نشناسی عنم
اینور اونور سنگا رو سرم
منم شوس میرم شده صد تا میزنم
سیجل همون چتِ قدیمه قبل این که بشه پدیده
یکمی مریض خُله همیشه جدیده
زبون از ریشه دریده
یارو یه رو میاد میگه اعوذ بالله
یه روزم Caio bella
شکل عوض میکنه انگاری بالماسکه اس
همش حرف از انسان حقوقه یکسان
پس چرا خودش تو ودورانِ شامپانزس

بیا بینم
اینا مستقل نیستن فقط بی عرضه ان
میترسم یه چی بگم منم یهو ریپورت شم
نوچه هات تهِ تهش لات کوچه بغلی ان
یکی بره بشون بگه الان تو چه محلی ان
چون این انتلکتا تنگه فکرا رپو کردن زنگ انشاء
نمیدونن زیرزمین نمیمونه لنگ امضا
اینجا همه همو میزنن و جنگه انگار
نمک نشناس سفید شده رنگ چشما
بهم میگه خیلی شدی فاسد و ردی
کاسب و سطحی باشه تو مردی
خب اصن نمیگیره حاجی فازتو هرکی
شاعر قرن بابا حافظ و سعدی
فلسفی شدن اراذل کَدی
در حدی نبودن برن مراحلِ بعدی
یه مشت بی سوادِ هرزِ علاف
اومدن میخوان به ما بدن درس اخلاق

جوجه ها رو نشمُردم
زاخار پاییز نیست
سختیا رو رد کردن
ترقی آسون نیست
روشن فکرا افسرده ان
غر میزنن یه ریز
آخرشم گوه خوردن
یکم یخ برام بریز


ZEDBAZI

Zedbazi is a Persian Hiphop/Rock/Electronic band formed in 2001, currently based in London (UK), Paris (France), Tehran (Iran) and Dubai (UAE).

Members: Alireza JJ, Mehrad Hidden, Nassim, Saman Wilson, Sijal, Sohrab MJ

Formed in 2001, ZedBazi was one the first bands in Persian Rap movement early 2000's. They are credited with introducing Gangsta Rap to Iran; Graphic descriptions of sexual encounters, glamorizing the consumption of narcotics, and invitations to physical violence. ... Read More